Karta „Rodzina Trzy Plus” przysługuje każdej dużej rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta Lublin, składającej się z rodziców/rodzica bądź opiekunów/a, posiadającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci

Karta „Rodzina Trzy Plus”

Karta „Rodzina Trzy Plus” przysługuje każdej dużej rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta Lublin, składającej się z rodziców/rodzica bądź opiekunów/a, posiadającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica/opiekuna.

Karta „Rodzina Trzy Plus” jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice/opiekunowie mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dodatkowo dzieci pełnoletnie z udokumentowanym orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia.

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, Karty przyznane są odpowiednio na okres, o którym mowa w § 5 pkt 1 – 6 Regulaminu, jednak nie dłużej niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do jej korzystania, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył.
Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 3 Regulaminu, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład dużej rodziny.

Karta „Rodzina Trzy Plus” uprawnia do korzystania z ulg i zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie (bezpłatnie lub ulgowo) oraz usług i towarów oferowanych przez podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin uczestniczące w Programie „Rodzina Trzy Plus”.

Karta "Rodzina Trzy Plus"
Karta „Rodzina Trzy Plus”

Karta „Rodzina Trzy Plus” – moja oferta

Moja oferta dla właścicieli kart to:

10% zniżki na usługi fotografii ślubnej

Zdjęcia ślubne – Lublin, Warszawa, Zamość, Puławy, Kazimierz Dolny …

 

10% zniżki na usługi fotografii

Fotografia nieruchomości

 

Fotografia wizerunkowa – zdjęcia biznesowe